Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Nefndin tekur til meðferðar mál sem varða réttarágreining milli seljanda annars vegar og viðskiptamanns hins vegar í tengslum við kaup á fjármálaþjónustu, enda sé til staðar samningssamband milli aðila. Nefndin tekur til meðferðar mál sem m.a. varða þjónustu sem veitt er á grundvelli starfsleyfis skv. lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 eða lögum um greiðsluþjónustu nr. 120/2011, eða á grundvelli laga um neytendalán nr. 33/2013 eða laga um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016. Skilyrði fyrir málsmeðferð nefndarinnar er að samningssamband sé á milli seljanda og viðskiptamanns.

Heimilisfang er Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík, tölvupóstur fjarmal@nefndir.is  

Símatími nefndarinnar er á þriðjudögum milli klukkan 10 og 11 og á fimmtudögum milli klukkan 14 og 15. Síminn er 578-6500

Nýjar samþykktir um úrskurðarnefndirnar tóku gildi um 1. Janúar 2022

 

Hvernig á að óska eftir úrskurði?

Fylla þarf út sérstakt eyðublað sem er aðgengilegt hér. 

Eyðublaðið þarf að fylla út og senda í tölvupósti á fjarmal@nefndir.is  

Málskotsaðili greiðir eftirfarandi málskotsgjald um leið og málskot berst úrskurðarnefnd:

a. einstaklingur utan atvinnurekstrar, kr. 10.000.

b. einstaklingur í atvinnurekstri, kr. 25.000.

c. lögaðili, kr. 50.000.

Nauðsynlegt er að setja kvittun fyrir greiðslunni með málskotinu. Gjaldið fæst endurgreitt falli mál að hluta til eða öllu leyti málskotsaðila í vil.

Upplýsingar um kennitölu og reikningsnúmer vegna málskotsgjaldsins má sjá hér að neðan:

Reikningsnúmer: 0370-26-030321

Kennitala: 450122-0250

 

Hvernig vinnur nefndin?

Eftir móttöku málskots sendir nefndin gögnin til gagnaðila til umsagnar ásamt öllum viðeigandi upplýsingum. Málsaðilum skal gefinn kostur á að tjá sig í skriflegum umsögnum um málavexti og leggja fram gögn. Skulu gagnaðila veittar þrjár vikur til að svara kvörtuninni, nema samþykkt sé beiðni um lengri frest. Ef svar berst skal það sent viðskiptamanni og honum veitt færi á að koma að frekari athugasemdum innan sjö daga. Leggi viðskiptamaður fram ný gögn eða breyttar málsástæður skulu þær sendar seljanda og honum veittur frestur til athugasemda innan sjö daga. Heimilt er að ákveða að veita aðilum rýmri frest innan hæfilegra marka.

Kvörtun má draga til baka á hvaða stigi sem er. Málið fellur niður ef fjármálafyrirtæki og viðskiptamaður ná samkomulagi um lausn þess.

Nefndin tekur ákvörðun um hvaða gagna þurfi að afla áður en úrskurður verður felldur.

Niðurstaða nefndarinnar skal send aðilum með staðfestum hætti innan 10 daga frá því úrskurður er kveðinn upp. Viðskiptamaður skal um leið upplýstur um, að hann geti lagt málið fyrir dómstóla eða aðra aðila sé um það að ræða. Almennt skal veita 4 vikur frá útsendingu til að fullnægja úrskurði.

Nefndarmaður er vanhæfur til meðferðar máls og skal víkja sæti eigi vanhæfisreglur 3. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 við um hann. Nefndarmaður getur ávallt sagt sig frá máli telji hann sig vanhæfan.

Takmörk eru sett fyrir heimild til endurupptöku mála sem undirstrika mikilvægi þess að vandað sé til málskots hverju sinni. Samkvæmt samþykktum nefndarinnar getur nefndin tekið ákvörðun um að mál sem úrskurðað hefur verið í af nefndinni skuli tekið fyrir aftur ef fram koma nýjar upplýsingar sem eru þess eðlis að hefðu þær legið fyrir við uppkvaðningu úrskurðar gætu þær hafa leitt til annarrar niðurstöðu.

Úrskurður nefndarinnar hindrar ekki umfjöllun dómstóla síðar.

 

Hverjir standa að nefndinni og skipa hana?

Í nefndinni sitja fimm nefndarmenn sem skulu vera lögráða, hafa óflekkað mannorð og ætíð hafa haft forræði bús síns. Formaður og varaformaður skulu auk þess uppfylla hæfisskilyrði héraðsdómara. Skulu tveir nefndarmenn skipaðir sameiginlega af fjármálafyrirtækjum sem aðild eiga að nefndinni, tveir af Neytendasamtökunum og einn af fjármála- og efnahagsráðherra sem jafnframt er formaður nefndarinnar. Varamenn eru skipaðir með sama hætti og skulu uppfylla sömu hæfisskilyrði. Varamaður formanns er formaður í forföllum hans.

  • Auður Inga Ingvarsdóttir, formaður, skipuð af fjármála- og efnahagsráðuneyti. Yfirlögfræðingur hjá Mílu ehf.
  • Gunnlaugur Helgason, varaformaður, skipaður af fjármála- og efnahagsráðuneyti. Sérfræðingur hjá ráðuneytinu.
  • Jóhann Tómas Sigurðsson, nefndarmaður, skipaður af Neytendasamtökunum. Lögmaður á lögmannsstofu.
  • Hildigunnur Hafsteinsdóttir, nefndarmaður, skipuð af Neytendasamtökunum. Lögfræðingur Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
  • Einari Bjarni Einarsson, varamaður skipaður af Neytendasamtökunum. Lögfræðingur hjá Neytendasamtökunum.
  • Magnús Fannar Sigurhansson, nefndarmaður, skipaður af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Íslandsbanka hf.
  • Fura Sóley Hjálmarsdóttur, nefndarmaður, skipuð af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Arion banka hf.
  • Hrannar Jónsson, varamaður, skipaður af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Landsbankanum hf.
  • Ágúst Bragi Björnsson, skipaður af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Kviku banka hf.