Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum fjallar um ágreining um bótaskyldu, þar með talið sök og sakarskiptingu milli neytenda og vátryggingafélags.

Heimilisfang er Guðrúnartún 1, 105 Reykjavík, tölvupóstur tryggingar@nefndir.is

Símatími nefndarinnar er á þriðjudögum milli klukkan 10 og 11 og á fimmtudögum milli klukkan 14 og 15. Síminn er 578-6500

Nýjar samþykktir um úrskurðarnefndirnar tóku gildi um 1. Janúar 2022 

Ársskýrsla úrskurðarnefndar í vátryggingamálum 2022

 

 

Hverjir geta leitað til nefndarinnar – Tímafrestur

Sá aðili sem skýtur máli sínu til nefndarinnar nefnist málskotsaðili. Málskotsaðili getur verið vátryggingartaki, vátryggður, þar á meðal meðvátryggður, rétthafi bóta, tjónþoli og hver sá annar er telur sig eiga rétt til bóta úr vátryggingu eða á annarra hagsmuna að gæta vegna vátryggingarsamnings samkvæmt lögum um vátryggingarsamninga. Málskot verður að fullnægja skilyrðum 1. mgr. 3. gr. um að ágreiningurinn heyri undir starfssvið nefndarinnar. Vátryggingafélög skulu kynna viðskiptavinum sínum með tryggilegum hætti möguleika þeirra á að skjóta málum til nefndarinnar.

Athygli er vakin á því að áður en málskotsaðili getur leitað til nefndarinnar skal hann hafa lagt kröfur sínar fyrir hlutaðeigandi vátryggingafélag. Málskot verður að hafa borist nefndinni innan árs frá því að málskotsaðili fékk skriflega tilkynningu vátryggingafélags um að kröfu hans væri hafnað. Bregðist vátryggingafélag ekki við skriflegri kröfu málskotsaðila innan þriggja vikna frá móttöku hennar er málskotsaðila heimilt að leita með málið beint til úrskurðarnefndar.

Málskotsaðili getur á hvaða stigi sem er dregið mál til baka, en fær þá ekki málskotsgjald endurgreitt nema málið sé afgreitt hjá vátryggingafélagi á grundvelli krafna hans. Málskotsgjald er ekki heldur endurgreitt í þeim tilvikum sem máli er vísað frá nefndinni á grundvelli 4. gr. samþykktanna.

Málskot og fylgiskjöl þess skulu vera á íslensku. Óski málskotsaðili eftir að fá að skjóta máli til nefndarinnar á öðru tungumáli en íslensku er það háð samþykki nefndarinnar.

 

Hvernig á að óska eftir úrskurði?

Fylla þarf út sérstakt eyðublað sem er aðgengilegt hér.

Eyðublaðið þarf að fylla út og senda í tölvupósti á tryggingar@nefndir.is

Málskotsaðili greiðir eftirfarandi málskotsgjald um leið og málskot berst úrskurðarnefnd:

a. einstaklingur utan atvinnurekstrar, kr. 10.000.

b. einstaklingur í atvinnurekstri, kr. 25.000.

c. lögaðili, kr. 50.000.

Nauðsynlegt er að setja kvittun fyrir greiðslunni með málskotinu. Gjaldið fæst endurgreitt falli mál að hluta til eða öllu leyti málskotsaðila í vil.

Upplýsingar um kennitölu og reikningsnúmer vegna málskotsgjaldsins má sjá hér að neðan:

Reikningsnúmer: 0370-26-030321

Kennitala: 450122-0250

 

Um hvað fjallar nefndin?

Nefndin fjallar um ágreining varðandi bótaskyldu, þ.m.t. sök og sakarskiptingu milli neytenda og vátryggingafélags, sem starfsleyfi hefur hér á landi.

Nefndin fjallar ekki um eftirfarandi atriði

 

 • ágreining sem samkvæmt lögum heyrir undir stjórnvöld,

 • ágreining sem heyrir ekki undir starfssvið nefndarinnar,

 • kröfu málskotsaðila sem ekki verður metin til fjár eða fellur ekki innan þeirra fjárhæðamarka sem tilgreind eru í 3. gr. samþykkta, liggi ekki fyrir samþykki varnaraðila

 • ágreiningsmál sem eru til meðferðar almennra dómstóla eða gerðardóms,

 • ágreiningsmál sem eru til meðferðar hjá öðrum lögbundnum eða viðurkenndum úrskurðaraðila,

 • ágreiningsmál sem heyrir undir eða er til meðferðar hjá erlendum úrskurðaraðila,

 • mál, sem eru það óljós, illa upplýst eða kröfur aðila svo óskýrar að þau eru ekki tæk til úrskurðar,

 • mál sem eru það flókin eða yfirgripsmikil að meðhöndlun máls hamli skilvirkni nefndarinnar,

 • kröfu málskotsaðila um málskostnað eða annan kostnað málskotsaðila sem leiðir af málskoti

Sjá nánar samþykktir um úrskurðarnefnd í vátryggingamálum.

Meginverkefni nefndarinnar er að fjalla um ágreining neytanda og innlends vátryggingafélags. Mögulegt er þó að vísa til nefndarinnar ágreiningi við erlent vátryggingafélag, sem starfsleyfi hefur hér á landi. Til þess að nefndin geti tekið slíkt mál til útskurðar þarf hið erlenda vátryggingafélag þó að veita samþykki sitt.

Nefndin úrskurðar hvort ágreiningur aðila heyri undir nefndina og hvort hann sé þess eðlis eða studdur þeim gögnum að unnt sé að úrskurða í málinu. Telji nefndin svo ekki vera vísar hún málinu frá. 

 

Hverjir standa að nefndinni?

Úrskurðarnefndin starfar samkvæmt samkomulagi fjármála- og efnahagsráðuneytis, Neytendasamtakanna og Samtaka fjármálafyrirtækja og þar er kveðið á um störf nefndarinnar. Úrskurðarnefndin er skráð samkvæmt 1. mgr. 12. gr. laga um úrskurðaraðila á sviði neytendamála nr. 81/2019.

Í nefndinni sitja þrír fulltrúar og þrír til vara, sem allir skulu vera löglærðir og valdir til tveggja ára í senn. Stofnaðilar nefndarinnar velja hver sinn aðal- og varamann til setu í nefndinni. 

Í nefndinni sitja:

 

 • Þóra Hallgrímsdóttir, lögfr. formaður, skipuð af fjármála- og efnahagsráðuneyti. Sérfræðingur í lagadeild Háskólans í Reykjavík.
 • Sóley Ragnarsdóttir, lögfr. varaformaður, skipuð af fjármála- og efnahagsráðuneyti. Sérfræðingur í fjármála- og efnahagsráðuneytinu.
 • Hildigunnur Hafsteinsdóttir, lögfr. nefndarmaður skipuð af Neytendasamtökunum. Lögfræðingur Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu.
 • Jóhann Tómas Sigurðsson lögm. varamaður skipaður af Neytendasamtökunum. Lögmaður á lögmannsstofu.
 • Heiða Óskarsdóttir, lögm. nefndarmaður skipuð af Samtökum fjármálafyrirtækja. Sjálfstætt starfandi lögmaður.
 • Guðmundur Stefán Martinsson, lögfr. varamaður, skipaður af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Sjóvá-Almennum tryggingum hf.
 • Anna Dögg Hermannsdóttir, lögfr. varamaður, skipuð af Samtökum fjármálafyrirtækja. Lögfræðingur hjá Vátryggingafélagi Íslands hf.
 
 

Samantekt úrskurða